افراد

لیلا نصر آزادانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: l.azadani@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543196 9821+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

پسا دکترا، مهندسی مکانیک،، دانشگاه ویرجینیا تک، آمریکا.

دکترا، مهندسی مکانیک، دانشگاه ویرجینیا تک، آمریکا.

کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

کارشناسی، مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان.