افراد

بهرام ناصرنژاد

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: banana@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543168 9821+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی