افراد

کاووس فلامکي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: c.falamaki@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543160 9821+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی