افراد

فرزانه وهاب زاده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: far@aut.ac.ir

شماره تلفن: 9821 64543161

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی