افراد

نرگس فلاح

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: nfallah2001@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543199 9821+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

دکترایمهندسی شيمی، دانشگاه صنعتی امير کبير، 1388-1383

 كارشناسي ارشد مهندسی شيمی، دانشگاه صنعتی امير کبير، 1381-1379

كارشناسي مهندسی شيمی، دانشگاه صنعتی امير کبير، ، 1379-1375