افراد

حميد مدرس

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: hmodares@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543176 9821+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی