افراد

سید علیرضا حسین زاده حجازی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: a.hejazi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543192 9821+

صفحه شخصي: https://scholar.google.co.uk/citations?user=8hpleoQAAAAJ&hl=en

  • سوابق تحصیلی

1395-1397 | دوره ی پسا دکترا، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه امپریال کالج، لندن، بریتانیا1390- 1395| دکترا، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آلبرتا، ادمونتون، کانادا1388- 1390| کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آلبرتا، ادمونتون، کانادا1384- 1388 | کارشناسی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران