افراد

حمیدرضا نوروزی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: h.norouzi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543157 9821+

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=h.norouzi

  • سوابق تحصیلی