افراد

داود ایرانشاهی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: iranshahi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543189 9821+

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/iranshahi

  • سوابق تحصیلی