افراد

محمد رحمانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: m.rahmani@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543198 9821+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

Chem Eng, PhD, , Amirkabir Uni of Tech, Iran, Vaxjo Uni, Sweden, 2004

Chem Eng, MSc, Amirkabir Uni of Technology, Iran, 1996

Chem Eng, BSc, Amirkabir Uni of Technology, Iran, 1994