افراد

منصور کلباسي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: mkalbasi@aut.ac.ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي: استاد(Professor)

  • سوابق تحصیلی