افراد

منصور کلباسي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: mkalbasi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543154 9821+

صفحه شخصي: استاد(Professor)

  • سوابق تحصیلی