افراد

آزاده مغاره

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی: mogharei@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543162 9821+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

دکترا- مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی امیر کبیر

کارشناسی ارشد-مهندسی شیمی - دانشگاه تورنتو کانادا

- کارشناسی ارشد-مهندسی شیمی پیشرفته- دانشگاه صنعتی امیر کبیر 

کارشناسی- مهندسی شیمی صنایع غذایی- دانشگاه صنعتی امیر کبیر