افراد

عليرضا منظمي

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی: monazami@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543173 9821+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

  • مقطع دكتري: دکتری مهندسی شیمی-  دانشكده مهندسي شيمي - دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي‌تكنيك تهران)
  • مقطع كارشناسي ارشد: کارشناسی ارشد در مهندسی شیمی- دانشكده مهندسي شيمي - دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي‌تكنيك تهران)
  • مقطع كارشناسي:  کارشناسی در مهندسی شیمی - دانشكده مهندسي شيمي - دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي‌تكنيك تهران)