افراد

مهرداد مظفريان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: mozaffarian@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543193 9821+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

PhD, Chemical & Petroleum Engineering, University of Calgary, 2012

M.Sc., Advanced Chemical Engineering, Amirkabir University of Technology, 1988

B.Sc., Petrochemical Engineering, Amirkabir University of Technology, 1984