افراد

عباس نادري فر

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: naderifar@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543158 9821+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی