افراد

محمدحسين نمازي قديم

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی: namazi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543156 9821+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

دکتری مهندسی شیمی دانشجوی  دانشگاه صنعتي اميركبير، تهران، ايران

كارشناسي ارشد مهندسي شيمي پيشرفته  دانشگاه صنعتي اميركبير، تهران، ايران

كارشناسي  مهندسي شيمي دانشگاه صنعت نفت، اهواز، ايران