افراد

احمدرضا رئیسی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: raisia@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543125 9821+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

 دکترای مهندسی شيمی، دانشگاه صنعتی امير کبير، 1387-1382

 كارشناسي ارشد مهندسی شيمی، دانشگاه صنعتی امير کبير، 1382-1380

كارشناسي مهندسی شيمی، دانشگاه شيراز، 1380-1376