افراد

فريبرز رشيدي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: rashidi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543190 9821+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی