افراد

علي اصغر روغني زاد

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی: roghani@aut.ac.ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی