افراد

شهزاد فاضل استرکي

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی: sh.fazel@aut.ac.ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی