افراد

شهزاد فاضل استرکي

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی: sh.fazel@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543153 9821+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی