افراد

مرتضي سهرابي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: sohrabi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543155 9821+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی