افراد

منصوره سليماني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: soleimanim@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543152 9821+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی