افراد

فرزين ذکائي آشتياني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: zokaee@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543124 9821+

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی