قوانین کارشناسی

قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای مقطع ارشد و دکتری
فرمهاي تسويه حساب مقطع ارشد و دكتري
فرمهاي مقطع دكتري
سيلابس كليه گرايشها مقطع کارشناسی ارشد
*مصوبه‌های شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی مقطع تحصیلات تکمیلی
**در ارتباط با دانشجویان مقطع دکتری که از فرصت مطالعاتی استفاده می نمایند

***فرم درخواست غیبت بی اثر برای امتحانات پایان ترم
۱۲- مراحل صدور، تعويض، دريافت كارت دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد و د كتري

فرمهاي معاونت پژوهشي دانشكده


فرآيند تسويه حساب

[r.pdf]


شرح مراحل فارغ التحصیلی

[مراحل فارغ التحصيلي مقطع کارشناسي ارشد - Copy.pdf]


فرم تسویه حساب

[Copy of فرم تسويه حساب دانشكده مهندسي شيمي[۱۲].pdf]


راهنمای فرم تسویه حساب

[فرم تسويه حساب دانشكده مهندسي شيمي[۱] (۲).pdf]


نامه تسویه حساب آزمایشگاه برای صدور مجوز دفاع نهایی

[نامه صدور تسویه حساب آزمایشگاه برای صدور مجوز دفاع.docx]