قوانین کارشناسی

قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای مقطع ارشد و دکتری
فرمهاي تسويه حساب مقطع ارشد و دكتري
فرمهاي مقطع دكتري
سيلابس كليه گرايشها مقطع کارشناسی ارشد
*مصوبه‌های شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی مقطع تحصیلات تکمیلی
**در ارتباط با دانشجویان مقطع دکتری که از فرصت مطالعاتی استفاده می نمایند

***فرم درخواست غیبت بی اثر برای امتحانات پایان ترم
۱۲- مراحل صدور، تعويض، دريافت كارت دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد و د كتري

فرمهاي معاونت پژوهشي دانشكده


برگه محاسبه نمره نهایی پایان نامه

[برگه محاسبه نمره نهایی پایا.docx]


فرم ارزیابی گرارش پروژه توسط استاد راهنما

[فرم_ارزیابی_گزارش_پروژه_کارشناسی توسط استاد راهنما (۲).docx]


فرم ارزیابی گزارش پروژه توسط داور

[فرم_ارزیابی_گزارش_پروژه_کارشناسی توسط داور پروژه.docx]