قوانین کارشناسی

قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای مقطع ارشد و دکتری
فرمهاي تسويه حساب مقطع ارشد و دكتري
فرمهاي مقطع دكتري
سيلابس كليه گرايشها مقطع کارشناسی ارشد
*مصوبه‌های شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی مقطع تحصیلات تکمیلی
**در ارتباط با دانشجویان مقطع دکتری که از فرصت مطالعاتی استفاده می نمایند

***فرم درخواست غیبت بی اثر برای امتحانات پایان ترم
۱۲- مراحل صدور، تعويض، دريافت كارت دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد و د كتري

فرمهاي معاونت پژوهشي دانشكده


فرم تمدید سنوات قدیمی (غیرقابل استفاده )

فرم تمدید سنوات از نیمسال نهم به بعد شامل دانشجویان خواهد شد

لذا فرم پیوست را که در سایت تحصیلات تکمیلی دانشگاه موجود می باشد را، زمان انتخاب واحد به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایید.

[PF-۳۲-Official[۰].docx]


فرم ثبت نام آزاد واحد رساله قدیمی (غیرقابل استفاده )

فرم پیوست که در سایت تحصیلات تکمیلی دانشگاه موجود می باشد، شامل دانشجویان از نیمسال دهم به بعد خواهد شد. فرم پیوست زمان انتخاب واحد تکمیل نموده و مبلغ خواسته شده را پس از مراحل تکمیلی در دفتر دوره های آزاد به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحویل نمایید.

[PF-۶۰-Official[۰].docx]


فرم گزارش یشرفت تحقیقاتی دانشجویان مقطع دکتری قدیمی (غیر قابل استفاده )

[f[۱].pdf]


فرم تمدید سنوات از سال ۹۷ به بعد

[tamdid sanavat.docx]