قوانین کارشناسی

قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای مقطع ارشد و دکتری
فرمهاي تسويه حساب مقطع ارشد و دكتري
فرمهاي مقطع دكتري
سيلابس كليه گرايشها مقطع کارشناسی ارشد
مصوبه‌های شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی مقطع تحصیلات تکمیلی

در ارتباط با دانشجویان مقطع دکتری که از فرصت مطالعاتی استفاده می نمایند
۱۱- مراحل صدور، تعويض، دريافت كارت دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد و د كتري

فرمهاي معاونت پژوهشي دانشكده


فرم تعیین تاریخ دفاع از پروژه

دانشجوی گرامی فرم پیوست را یک هفته پیش از دفاع و پس از تاییدیه استاد راهنما و داوران جهت تهیه دعوتنامه و فرم های دفاع به دفتر تحصیلات تکمیلی دنشکده تحویل نمایید.

[فرم تعیین زمان دفاع پیشنهاد رساله و دفاع نهایی[۱].jpg]


فرم تعيين زمان دفاع

[فرم تعيين زمان.docx]