فرم اصلاحیه زمان فارغ التحصیلی (ورودی ۹۱)

قابل توجه دانشجویان ورودی 91 به بعد

این فرم برای دانشجویانی است که کلیه دروس خود را پاس نموده اند و فرم مذکور را تکمیل نموده و به تاییدیه معاون محترم آموزشی رسیده و تحویل آموزش دانشکده گردد

 


قرم

قابل توجه دانشجویان ورودی 91 به بعد

این فرم را دانشجویان که کلیه واحدهای خود پاس نموده اند و واحد مشروطی و زیر 10 ندارند تکمیل نموده و با تاییدیه معاون محترم آموزیشی به دفتر  آموزش تحویل نمایند.

[scan۰۰۰۱[۵].jpg]