قوانین کارشناسی

قوانین تحصیلات تکمیلی
فرمهای مقطع ارشد و دکتری
فرمهاي تسويه حساب مقطع ارشد و دكتري
فرمهاي مقطع دكتري
سيلابس كليه گرايشها مقطع کارشناسی ارشد
*مصوبه‌های شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی مقطع تحصیلات تکمیلی
**در ارتباط با دانشجویان مقطع دکتری که از فرصت مطالعاتی استفاده می نمایند

***فرم درخواست غیبت بی اثر برای امتحانات پایان ترم
۱۲- مراحل صدور، تعويض، دريافت كارت دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد و د كتري

فرمهاي معاونت پژوهشي دانشكده

فرم مربوطه را حداکثر دو روز پس امتحان تکمیل نموده و به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل فرمایید.

*** علاوه بر فرم پیوست  آدرس  لنیک زیر مراجعه نموده و با مشخصات نام درس و کد درس و روز و تاریخ امتحان درخواست خود را در سیستم ثبت نمایید و پس از آن با فرم مربوطه به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت ارسال درخواست مراحه نمایید.

https://pgrad.aut.ac.ir

 


فرم

فرم مربوطه را حداکثر دو روز پس امتحان تکمیل نموده و به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل فرمایید.

[فرم درخواست غیبت امتحانی به غیبت بی اثر.pdf]