قابل توجه دانشجویان دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/10/7 | 

عناوین پروژه ها و ظرفیت  اساتید در کانال تلگرامی دانشکده به  آدرس:
t.me/ChemicalEngineeringGraduate
ارسال شده است. برای تعیین استاد راهنما حداکثر تا ۲۲ دیماه به اساتید مراجعه نمایید.