مسئولین دانشکده

فرزین ذکائی آشتیانی
ریاست دانشکده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: zokaeeaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۲۰۰

بابک بنکدارپور
معاون آموزشی، فرهنگی و دانشجویی دانشکده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: babakbaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۱۶۹
شماره تلفن اداره آموزش: ۶۴۵۴۳۱۷۸

 

نرگس فلاح
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و دانشجویان بین الملل

مرتبه علمی : استاد یار

پست الکترونیکی: nfallah۲۰۰۱aut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۹
شماره تلفن اداره تحصیلات تکمیلی: ۶۴۵۴۳۱۷۹

 

مجتبی مزینانیان
مدیر مالی و اداری 

پست الکترونیکی: mojtabaaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۱