مسئولین دانشکده

فرزین ذکائی آشتیانی
ریاست دانشکده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: zokaeeaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۲۰۰

احمدرضا رئیسی
معاون آموزشی، فرهنگی و دانشجویی دانشکده

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: raisiaaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۱۲۵
شماره تلفن اداره آموزش: ۶۴۵۴۳۱۷۸
 

نرگس فلاح
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و دانشجویان بین الملل

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: nfallah۲۰۰۱aut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۹
شماره تلفن اداره تحصیلات تکمیلی: ۶۴۵۴۳۱۷۹


 

فریبرز رشیدی
مدیر گروه ترموسینتیک و پدیده های انتقال

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: rashidiaut.ac.ir

شماره تلفن : ۶۴۵۴۳۱۹۰

 

غلامرضا پازوکی

مدیر گروه بیوتکنولوژی و محیط زیست

مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی:ghpazukiaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۱۵۹

 

علیمحمد سهل الدین
مدیر گروه جداسازی و طراحی فرایند

سرپرست سایت دانشکده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: sahlodinaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۱۵۴ 

داوود ایرانشاهی
مشاوره دانشجویان ممتاز

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: iranshahiaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۱۸۹
 

حمیدرضا نوروزی
سرپرست کارآموزی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: h.norouziaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۶۳۱۵۷