افتخار آفرینی دانشجویان مهندسی شیمی در بیست و هفتمین المپیاد علمی-دانشجویی کشور