معاونت آموزشی

دکتر  احمدرضا رئیسی

معاونت آموزشی، فرهنگی و دانشجویی
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی:    
raisiaaut.ac.ir
شماره تلفن:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۲۵

 

کلیدواژه ها: دکتر بنکدار پور | فرهنگی و دانشجویی | معاونت آموزشی | معاونت آموزشی |