دروس مقطع کارشناسی

 
لیست درس‌های مقطع کارشناسی مهندسی شیمی
ردیف نام درس کد درس تعداد واحد نوع درس استاد درس
۱ ریاضی عمومی ۱ ۱۰۱۱۰۵۳ ۳ پایه -
۲ ریاضی عمومی ۲ ۱۰۱۱۱۰۳ ۳ -
۳ معادلات دیفرانسیل ۱۰۱۱۱۲۵۳ ۳ -
۴ فیزیک عمومی ۱ ۱۰۲۱۳۰۳ ۳ -
۵ آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱ ۱۰۲۲۳۷۱ ۱ -
۶ فیزیک عمومی ۲ ۱۰۲۱۳۵۳ ۳ -
۷ آزمایشگاه فیزیک عمومی ۲ ۱۰۲۲۳۹۱ ۱ -
۸ شیمی عمومی ۱۰۳۱۱۰۳ ۳ -
۹ آزمایشگاه شیمی عمومی ۱۰۳۲۱۰۱ ۱ -
۱۰ شیمی آلی ۲۲۱۳۱۷۳ ۳ دکتر خوانین‌زاده
۱۱ آزمایشگاه شیمی کاربردی ۲۲۲۳۳۸۱ ۱ دکتر خوانین‌زاده
خانم مددی
۱۲ برنامه‌نویسی کامپیوتر و کارگاه ۱۰۱۱۳۵۳ ۲ -
۱۳ کارگاه عمومی ۲۰۱۳۷۰۱ ۱ -
۱۴ کارگاه نرم افزار مهندسی ۲۲۱۳۰۰۱ ۱ دکتر منظمی
مهندس ویس کرمی
۱۵ کارگاه نقشه‌کشی و نقشه‌خوانی مهندسی ۲۲۳۲۱۴۱ ۱ دکتر خادم‌الحسینی
دکتر مسعودی
مهندس سامعی
۱۶ اصول محاسبات مهندسی شیمی ۲۲۰۵۲۵۴ ۴ اصلی دکتر مظفریان
دکتر ذکایی
دکتر زرگرزاده
۱۷ ترمودینامیک مهندسی شیمی ۲۲۱۳۰۸۳ ۳ دکتر پازوکی
دکتر ضمیری
دکتر زرگرزاده
۱۸ ترمودینامیک تعادلات فازی ۲۲۲۳۴۰۳ ۳ دکتر پازوکی
دکتر ضمیری
دکتر زرگرزاده
۱۹ مکانیک سیالات ۱ ۲۲۲۳۲۸۳ ۳ دکتر دبیر
دکتر نصر آزادانی
دکتر نوروزی
۲۰ انتقال حرارت ۲۲۰۵۱۵۳ ۳ دکتر مظفریان
دکتر ایرانشاهی
دکتر نصر آزادانی
۲۱ مهارت‌های حرفه‌ای در مهندسی شیمی ۲۲۱۲۶۹۲   دکتر حجازی
۲۲ ریاضی مهندسی ۲۲۲۳۴۱۳ ۳ دکتر رئیسی
دکتر کشاورز مروجی
۲۳ روش‌های عددی در مهندسی شیمی ۲۲۱۳۲۶۲ ۲ دکتر رحمانی
دکتر نوروزی
۲۴ مدلسازی ریاضی در مهندسی شیمی ۲۲۲۹۱۸۳ ۳ دکتر دبیر
۲۵ عملیات انتقال جرم ۲۲۱۲۷۳۳ ۳ دکتر نادر‌ی‌فر
دکتر ذکایی
۲۶ فرآیندهای جداسازی ۱ ۲۲۴۲۵۴۳ ۳ دکتر رئیسی
دکتر کارگری
دکتر حجازی
۲۷ مهندسی واکنشهای شیمیایی ۲۲۱۳۲۳۴ ۴ دکتر فلامکی
دکتر ایرانشاهی
۲۸ دینامیک و کنترل فرآیند ۲۲۱۲۱۴۳ ۳ دکتر سهل‌الدین
۲۹ اصول اقتصاد و طراحی فرآیند ۲۲۰۵۱۵۴ ۴ دکتر سلیمانی
۳۰ زبان تخصصی مهندسی شیمی ۲۲۰۷۰۰۲ ۲ دکتر بنکدارپور
دکتر حجازی
۳۱ کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی ۲۲۱۳۳۳۲ ۲ دکتر فخاریان
مهندس مهدی‌پور
مهندس سامعی
۳۲ آزمایشگاه مهندسی شیمی ۱ ۲۲۱۲۰۹۱ ۱ دکتر نصر آزادانی
۳۳ آزمایشگاه مهندسی شیمی ۲ ۲۲۳۹۰۲۱ ۱ دکتر حلاج
۳۴ آزمایشگاه مهندسی شیمی ۳ ۲۲۱۲۱۷۱ ۱ دکتر سهل‌الدین
۳۵ پروژه طراحی فرایند ۱ ۲۲۱۲۰۴۳ ۳ -
۳۶ کارآموزی مهندسی شیمی ۲۲۲۳۲۵۲ ۲ -
۳۷ مکانیک سیالات ۲ ۲۲۱۳۰۷۳ ۳ تخصصی
(قالب ۱)
دکتر دبیر
دکتر مظفریان
دکتر نصر آزادانی
دکتر نوروزی
۳۸ طراحی تجهیزات انتقال حرارت ۲۲۱۳۰۶۳ ۳ دکتر مظفریان
دکتر ایرانشاهی
۳۹ فرآیندهای جداسازی ۲ ۲۲۴۲۵۵۳ ۳ دکتر سلیمانی
دکتر رئیسی
۴۰ شیمی فیزیک مهندسی شیمی ۲۲۲۳۳۰۳ ۳ دکتر پازوکی
۴۱ مقدمهای بر کاتالیست‌های هتروژن ۲۲۲۹۰۹۲ ۲ دکتر رحمانی
۴۲ پروژه طراحی فرایند ۲ ۲۲۱۲۰۸۳ ۳ -
۴۳ پروژه تحقیقاتی ۲۲۱۲۱۵۳ ۳ -
۴۴ آزمایشگاه طراحی فرآیند ۲ ۲۲۱۲۰۰۱ ۱ -
۴۵ ایمنی فرآیند ۲۲۳۲۸۷۳ ۳ تخصصی
(قالب ۲)
دکتر سهل‌الدین
۴۶ علم مواد ۲۲۴۲۵۱۳ ۳ دکتر آهون‌بر
۴۷ آمار مهندسی ۲۲۴۲۵۰۳ ۳ دکتر قاسمی‌یمین
۴۸ مهندسی الکتروشیمیایی و خوردگی ۲۲۲۳۳۷۳ ۳ دکتر حبیب‌زاده
۴۹ اصول و کاربردهای نانوتکنولوژی ۲۲۲۳۲۷۳ ۳ دکتر حبیب‌زاده
۵۰ انتقال جرم، حرارت و مومنتوم ۲۲۲۲۵۹۳ ۳ دکتر دبیر
۵۱ اصول مهندسی سبز ۲۲۱۹۳۰۳ ۳ دکتر افشم
۵۲ تصفیه آب و فاضلاب ۲۲۳۲۸۵۲ ۲ دکتر فلاح
۵۳ آشنایی با حرفه مهندسی ۲۲۱۳۱۳۲ ۲ مهندس میرزایی
۵۴ مدیریت مهندسی ۲۲۴۲۵۶۲ ۲ مهندس میرزایی
۵۵ کارآفرینی و خلاقیت ۲۲۲۳۳۶۲ ۲ دکتر افشم
۵۶ سرمایه گذاری در طرح ها و ارزیابی طرح‌های صنعتی ۲۲۲۹۱۲۲ ۲ دکتر حاج فرج‌اله
۵۷ طراحی محصول شیمیایی ۲۲۲۳۳۵۳ ۳ دکتر پازوکی
۵۸ آنالیز شیمیایی دستگاهی و آزمایشگاه ۲۲۱۹۰۱۳ ۳ دکتر فلامکی
۵۹ فن‌آوری ذرات ۲۲۳۶۳۷۲ ۲ دکتر نوروزی
۶۰ روش‌های اندازه‌گیری کمیتهای فرآیندی ۲۲۱۳۱۱۳ ۳ بسته
مهندسی فرآیند
دکتر کارگری
۶۱ سرویس‌های جانبی فرآیندی ۲۲۱۹۱۲۳ ۳ دکتر سلیمانی
دکتر کارگری
۶۲ مقدمه‌ای بر مدل‌سازی و شبیه‌سازی ۲۲۴۲۵۸۳ ۳ دکتر نادری‌فر
۶۳ تعیین مشخصات و انتخاب دستگاه ۲۲۴۰۰۴۳ ۳ دکتر رئیسی
۶۴ طراحی تجهیزات انتقال جرم ۲۲۲۳۳۴۳ ۳ دکتر ذکایی
۶۵ بهینه‌سازی فرآیند ۲۲۱۲۱۶۳ ۳ دکتر حجازی
۶۶ اصول مهندسی نفت ۲۲۲۳۳۲۳ ۳ بسته
فرآیندهای هیدروکربنی
دکتر رشیدی
۶۷ اصول شیمی و تکنولوژی پلیمر ۲۲۱۹۱۶۳ ۳ دکتر اروجعلیان
۶۸ اصول مهندسی احتراق ۲۲۱۶۰۶۳ ۳ دکتر رشیدی
۶۹ مهندسی پالایش نفت ۲۲۱۲۱۲۳ ۳ دکتر آل‌ابراهیم
۷۰ فرآیندهای پتروشیمیایی ۲۲۱۹۰۸۳ ۳ دکتر حلاج
۷۱ فرآیندهای گاز ۲۲۱۲۰۲۳ ۳ دکتر کشاورز مروجی
۷۲ مهندسی صنایع غذایی ۲۲۲۴۰۵۳ ۳ بسته
بیوتکنولوژی و صنایع غذایی
دکتر ضمیری
۷۳ صنایع غذایی ۲۲۲۴۰۳۳ ۳ دکتر بنکدارپور
۷۴ بسته‌بندی مواد غذایی ۲۲۶۲۵۲۳ ۳ دکتر اروجعلیان
۷۵ شیمی و بیوشیمی مولکولهای زیستی ۲۲۴۲۵۷۳ ۳ دکتر ضمیری
۷۶ میکروبیولوژی صنعتی و بیوتکنولوژی و آزمایشگاه ۲۲۴۲۵۲۳ ۳ دکتر ضمیری
۷۷ مهندسی بیوشیمی ۲۲۱۲۱۰۳ ۳ دکتر فلاح
۷۸ بیوتکنولوژی زیست محیطی ۲۲۲۳۳۳۳ ۳ دکتر بنکدارپور