معاونت تحصیلات تکمیلی

دکتر غلامرضا پازوکی

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و امور بین الملل
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی:           
ghpazukiaut.ac.ir
شماره تلفن:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۵۹