اعضای هیئت علمی

۱ فرزین ذکائی آشتیانی

مرتبه علمی : استاد
پست الکترونیکی: zokaeeaut.ac.ir
شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۱۲۴
رزومه
صفحه شخصی

بابک بنکدارپور

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: babakbaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۱۶۹