کارگاه نرم افزار مهندسی

سرپرست : دکتر محمد رحمانی
شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۸
پست الکترونیکی: m.rahmaniaut.ac.ir


هدف از ارائه این کارگاه: آشنایی با برنامه‌های محاسباتی کامپیوتری برای حل و تحلیل مسائل مهندسی شیمی

این درس برنامه‌ها و نرم‌افزارهای جدید محاسباتی را برای حل دسته وسیعی از مسایل حوزه مهندسی شیمی به دانشجویان آموزش می دهد. هدف این است که نرم‌افزارهایی که دارای ماژول‌های آماده محاسباتی هستند و استفاده از آن‌ها برای حل مسایل مهندسی شیمی خیلی زمان‌بر نیست آموزش داده شود. مباحث زیر در این درس آموزش داده می شود:
•    حل معادلات جبری خطی و غیر خطی
•    درونیابی و برازش منحنی
•    مشتق گیری و انتگرال گیری
•    بهینه‌سازی و تخمین پارامترها
•    حل معادلات دیفرانسیل مقدار اولیه و مقدار مرزی

نرم‌افزارهای تجاری و آزاد مختلفی  در این درس مورد استفاده قرار می گیرند. اما Matlab پرکاربرترین در میان دانشگاه‌های محتلف است.