مقالات

مقالات اساتید دانشکده مهندسی شیمی
 
عنوان مجله  عنوان مقاله  نوع  نام استاد 
علوم و مهندسی جداسازی جداسازی و تغلیظ ایزوبوتانول از محلولهای آبی رقیق با استفاده از فرآیند غشایی تراوش تبخیری علمی پژوهشی         احمدرضا رئیسی
علوم و مهندسی جداسازی بررسی اثر پیوند هیدروژنی بر پیش بینی جذب مخلوط اتانول/آب در غشاء پلیمری پلی دی متیل سیلوکسان (PDMS) در فرآیند تراوش تبخیری به روش الگوریتم ژنتیک علمی پژوهشی       احمدرضا رئیسی
Physics of Plasmas روش جدید برای خشک کردن بنام خشک کن های جذبی ISI اسماعیل جمشیدی
نشریه دانشکده فنی ـ دانشگاه تهرانJournal of Faculty of Engineering مطالعه بخش مواد فعال در سطح arkopal15,trreen80,ctab,sds بر روی سطح آب علمی پژوهشی اسماعیل جمشیدی
نشریه دانشکده فنی ـ دانشگاه تهرانJournal of Faculty of Engineering بررسی اقتصادی و مشکلات زیست محیطی عایق های حرارتی علمی پژوهشی اسماعیل جمشیدی میدان دار
مجله انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران سیستم پاسی فشار قوی 40 کیلو ولتی جهت میکروب زدایی غذاهای مایع علمی پژوهشی اسماعیل جمشیدی میدان دار
مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران بررسی تولید رامنولیپید توسط میکروارگانیسم سودوموناس ائروجینوزا جداشده از مخازن نفتی علمی پژوهشی اسماعیل جمشیدی میدان دار
پژوهش نفت بررسی عملکرد اسکرابر دینامیکی جدید در حذف دی اکسید گوگرد علمی پژوهشی اسماعیل جمشیدی میدان دار
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر فروشویی زیستی ناپیوسته شبکه معدنی پایریت کانسنگ مقاوم حاوی طلا معادن موته اصفهان با استفاده از مخلوط باکتری های لیتوتروف شیمیایی مزوفیل علمی پژوهشی بابک بنکدارپور
مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران تکنیک ایستا شیمیایی پیوسته، طریقی مناسب در مطالعات سینتیکی انتقال غشایی در مخمر علمی پژوهشی بابک بنکدارپور
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر کاربرد میکرو ارگانیسم های گرمادوست اعتدالی در فروشویی زیستی مس از کانسنگ های معدن مس سرچشمه ایران علمی پژوهشی بابک بنکدارپور
مجله علوم و صنایع غذایی ریز کپسول سازی خامه با استفاده از تکنیک خشک کن پاششی علمی پژوهشی بابک بنکدارپور
اقتصاد کشاورزی و توسعه -وزارت جهاد کشاورزی کاربرد لوفا در تثبیت سلولهای مخمر غیر فولکوله علمی پژوهشی بابک بنکدارپور
مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران سینتیک رشد مخمرها و محدودیت فسفات به عنوان ماه مغذی ذخیره شونده در سلول علمی پژوهشی بابک بنکدارپور
مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران مطالعه سینتیکی زیست درمانی خاک آلوده به علف کش 2و 4-دی کلروفنوکسی استیک اسید به کمک باکتری Ralstonia Eutropha علمی پژوهشی بابک بنکدارپور
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر بررسی ایزومری شدن آنزیمی گلوکز به فروکتوز در یک جت راکتور با جریان گردشی پایین رونده علمی پژوهشی بابک بنکدارپور
مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران بررسی تولید رامنولیپید توسط میکروارگانیسم سودوموناس ائروجینوزا جداشده از مخازن نفتی علمی پژوهشی بابک بنکدارپور
زیست شناسی ایران-انجمن زیست شناسی ایران عملکرد بیورآکتور بستر چکنده برای رنگزدایی ماکسیلون رد توسط Phanerochaete Chrysosporium تثبیت یافته بر سنگ آذرین علمی پژوهشی بابک بنکدارپور
علوم وتکنولوژی پلیمرiranian journal of polymer science and technology(مرکزتحقیقات پلیمرایران) مدلسازی دینامیکی حدیده های اکسترودربه روش اجزای حجمی محدود علمی پژوهشی بهرام دبیر
بین المللی علوم مهندسی - دانشگاه علم و صنعت شبیه سازی عددی وفرآیند خشک کردن ذرات در بستر شناور با استفاده از مدل دو سیالی علمی پژوهشی بهرام دبیر
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر شبیه سازی عددی فرآیند خشک کردن ذرات در بستر شناور و با استفاده از الگوی دو سیالی و کاربرد آن بر روی بستر فشرده علمی پژوهشی بهرام دبیر
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر بررسی مدلهای متداول برای شبیه سازی پخش الاینده های هوا و ارائه نرم افزار airpol بر اساس مدل اولری علمی پژوهشی بهرام دبیر
علوم پایه-دانشگاه الزهرا مطالعه و فرمولاسیون ژل فلوراید علمی پژوهشی بهرام دبیر
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر بررسی تجربی اثر شستشوی چوب راش با محلول اسید در فرآیندآتش کافت سریع علمی پژوهشی بهرام دبیر
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر ساخت زئولیت H-Beta برای مطالعه واکنش تبدیل متانول به الفین های سبک علمی پژوهشی بهرام دبیر
American Journal of Applied Sciences Study of seven lump kinetic model in the fluid catalytic cracking unit ISI بهرام دبیر
فرآیند نو شبیه سازی عملکرد سامانه رآکتور (رایزر) کراکینگ کاتالیستی بستر سیال علمی پژوهشی بهرام دبیر
پژوهش نفت توسعه شبیه ساز نفت سیاه با استفاده از شبکه بندی بی سازمان هوشمند علمی پژوهشی بهرام دبیر
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر کاربرد میکرو ارگانیسم های گرمادوست اعتدالی در فروشویی زیستی مس از کانسنگ های معدن مس سرچشمه ایران علمی پژوهشی بهرام ناصرنژاد
شریف ویژه علوم ومهندسی-دانشگاه صنعتی شریف الگوی تغییرات تئافلاوین در چای سیاه ایران ارزیابی روشهای سنتی و CTC در پیچش دهی برگهای چای علمی پژوهشی بهرام ناصرنژاد
مهندسی شیمی ایران حذف بخار تولوئن از هوا در یک بیوفیلتر (زیست صافی)تلقیح شده با قارچ فنرو کائت کرایسوسپوریوم در شرایط بارکذاری ناپیوسته علمی ترویجی بهرام ناصرنژاد
آب و فاضلاب پتانسیل حذف استایرن توسط میکروارگانیسم هوازی Rhodococcus erythropolis PTCC 1767 علمی پژوهشی بهرام ناصرنژاد
American Journal of Applied Sciences Study of seven lump kinetic model in the fluid catalytic cracking unit ISI حبیب آل ابراهیم دهکردی
فرآیند نو شبیه سازی عملکرد سامانه رآکتور (رایزر) کراکینگ کاتالیستی بستر سیال علمی پژوهشی حبیب آل ابراهیم دهکردی
فرآیند نو بررسی عملکرد گوگردزدایی هیدروژنی ترکیبات مختلف گوگردی با کاتالیست های متفاوت توسط شبیه سازی راکتور تصفیه هیدروژنی علمی ترویجی حبیب آل ابراهیم دهکردی
فرآیند نو شبیه سازی گوگردزدایی هیدروژنی نفتا توسط یک مدل ناهمگن و بررسی اثر متغیرهای عملیاتی علمی ترویجی حبیب آل ابراهیم دهکردی
سوخت و احتراق حذف آلاینده دی اکسید گوگرد از گازهای احتراق از طریق واکنش کاتالیستس و تبدیل آن به گوگرد علمی پژوهشی حبیب آل ابراهیم دهکردی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر محاسبه تعادلات فازی بخار مایع بااستفاده ازروش جایگزینی متوالی شتاب یافته علمی پژوهشی حمید مدرس
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر بررسی تجربی و تئوری شیرین سازی گازطبیعی به وسیله غربال ملکولی علمی پژوهشی حمید مدرس
نشریه دانشکده فنی ـ دانشگاه تهرانJournal of Faculty of Engineering مطالعه بخش مواد فعال در سطح arkopal15,trreen80,ctab,sds بر روی سطح آب علمی پژوهشی حمید مدرس
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر یک مدل مخلوط ساده برای سیالات باپیوندهیدروژنی براساس نظریه شیمیایی علمی پژوهشی حمید مدرس
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر مدل ترمودینامیکی برای محاسبه حلالیت 2-فنول اکریدین،1و4-نفتوکویینون و اسیدبنزوئیک دراتان و اسیدبنزوئیک درفلوروفرم در شرایط فوق بحرانی علمی پژوهشی حمید مدرس
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر بررسی کاربرد روش کروماتوگرافی نفوذ در ژل برای تعیین توزیع جرم مولکولی آسفالتین های نفت خام علمی پژوهشی حمید مدرس
مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران یک مدل فراگیربراساس نظریه شیمیایی برای مخلوطهایی باهرتعدادسیال همبسته علمی پژوهشی حمید مدرس
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر بررسی برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی پوششهای آلیاژی روی - نیکل ایجاد شده در حمام های اسیدی علمی پژوهشی حمید مدرس
مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران تعیین مقدار روغن و انواع اسیدهای چرب موجود در روغن شاهدانه مناطق متفاوت ایران علمی پژوهشی حمید مدرس
مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران نمودارهای فازی مخلوط پلیمر -حلال با استفاده از یک مدل جدید انرژی گیبس فزونی بر مبنای کرات -سخت علمی پژوهشی حمید مدرس
مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران جدایی آلفا آمیلاز و سرم آلبومین گاوی در سیستم های دو فازی پلی اتیلن گلیکول و نمک های فسفات در آب علمی پژوهشی حمید مدرس
مهندسی شیمی The Modified Lennard Jones and Devonshire Equation of State علمی پژوهشی حمید مدرس
اکتشاف و تولید نفت و گاز بررسی شرایط احیای سود سوزآور از واحد شیرین سازی LPG پالایشگاه گازی با استفاده از کاتالیست علمی ترویجی داود ایرانشاهی
اکتشاف و تولید نفت و گاز ارزیابی بهینه سازی واحد احیای گلیکول یکی از فازهای میدان پارس جنوبی علمی ترویجی داود ایرانشاهی
اکتشاف و تولید نفت و گاز مدلسازی و شبیه سازی کوپل حرارتی فرآیند نفتا ریفرمینگ با چرخه ی احتراق شیمیایی متان در رآکتورهای لوله ای علمی ترویجی داود ایرانشاهی
مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران شبیه سازی فرایند و راکتور تولید دی متیل اتر از متانول به کمک نرم افزار Hysys علمی پژوهشی روئین حلاج
فرایند نو بهینه سازی فرایند آب زدایی از گاز طبیعی با محلول گلایکول علمی پژوهشی روئین حلاج
Iranian Journal of Chemical Engineering مدلسازی کوره تبدیل گاز H2S به SO2 در واحد کلاوس با استفاده از روش تجربی وسترن علمی پژوهشی روئین حلاج
مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران مدل سازی و شبیه سازی واکنش کاتالیستی تولید دی متیل اتر ازمتانول با استفاده از مدل های شبکه ای علمی پژوهشی روئین حلاج
فرایند نو مدل سازی و شبیه ساری فرایند تبدیل متانول به الفین های سبک Mto در راکتور صنعتی بستر سیال در رژیم جریان رایزر علمی پژوهشی روئین حلاج
مهندسی شیمی ایران حذف بخار تولوئن از هوا در یک بیوفیلتر (زیست صافی)تلقیح شده با قارچ فنرو کائت کرایسوسپوریوم در شرایط بارکذاری ناپیوسته علمی ترویجی روئین حلاج
مهندسی شیمی ایران مروری بر پارامترهای موثر در فرایند MTO و چگونگی تاثیر آنها علمی ترویجی روئین حلاج
شیمی و مهندسی شیمی ایران مدل سازی فرایند حذف هگزان در فیلتر زیستی قارچی با دمای متغیر و بارگذاری پیوسته و ناپیوسته علمی پژوهشی روئین حلاج
شیمی و مهندسی شیمی ایران بررسی سینتیک تجزیه زیستی نرمال هگزان توسط یک مجموعه قارچ جداشده از فیلتر زیستی علمی پژوهشی روئین حلاج
مهندسی شیمی بررسی تأثیر قالب آلی، فلز واسطه و امواج فراصوت بر سنتز کاتالیست ساپو-34 به کار رفته در فرایند تبدیل متانول به اُلفینهای سبک علمی پژوهشی روئین حلاج
آب و فاضلاب - مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب کاربرد عملیات اسید کراکینگ و فرایند فنتون در تصفیه پساب روغن زیتون علمی پژوهشی شهرزاد فاضل استرکی
فصلنامه علوم وتکنولو‍زی محیط زیست بررسی ومقایسه اثر پیش تصفیه هی اسیدی وانعقاد شیمیایی باکلرورفریک در افزایش بازده تصفیه فوتو کاتالیستی پساب تولید روغن زیتون علمی پژوهشی شهرزاد فاضل استرکی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر طراحی کامپیوتری برج های سینی دار از نوع کلاهی علمی پژوهشی طاهره کاغذچی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر کاربرد اولترافیلتراسیون درتصفیه شربت خام نیشکر علمی پژوهشی طاهره کاغذچی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر اثرعوامل مختلف برتهیه کربن فعال ازباگاس نیشکر علمی پژوهشی طاهره کاغذچی
نشریه دانشکده فنی ـ دانشگاه تهرانJournal of Faculty of Engineering دینامیک فرآیندهای استخراج با حلال علمی پژوهشی طاهره کاغذچی
نشریه دانشکده فنی ـ دانشگاه تهرانJournal of Faculty of Engineering حل عمومی مسائل جداسازی در سیستمهای چند واحدی با جریانهای معکوس علمی پژوهشی طاهره کاغذچی
نشریه دانشکده فنی ـ دانشگاه تهرانJournal of Faculty of Engineering انتقال جرم همراه با واکنش شیمیائی علمی پژوهشی طاهره کاغذچی
نشریه دانشکده فنی ـ دانشگاه تهرانJournal of Faculty of Engineering اختلاط محوری در مجاورکننده های مایع-مایع علمی پژوهشی طاهره کاغذچی
نشریه دانشکده فنی ـ دانشگاه تهرانJournal of Faculty of Engineering مطالعه پارامترهای رآکتورهای بستر ثابت علمی پژوهشی طاهره کاغذچی
نشریه دانشکده فنی ـ دانشگاه تهرانJournal of Faculty of Engineering استخراج فلزات با حلال علمی پژوهشی طاهره کاغذچی
نشریه دانشکده فنی ـ دانشگاه تهرانJournal of Faculty of Engineering محدودیت کاربرد برخی از معادلات حالت علمی پژوهشی طاهره کاغذچی
نشریه دانشکده فنی ـ دانشگاه تهرانJournal of Faculty of Engineering یادداشتی در مورد پایداری رآکتورهای CSTR علمی پژوهشی طاهره کاغذچی
نشریه دانشکده فنی ـ دانشگاه تهرانJournal of Faculty of Engineering روشهای کوتاه در تقطیر چند جزئی علمی پژوهشی طاهره کاغذچی
نشریه دانشکده فنی ـ دانشگاه تهرانJournal of Faculty of Engineering اختلاط محوری در رآکتورهای گاز -مایع علمی پژوهشی طاهره کاغذچی
مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران نحوه انتخاب دستگاه های مجاور کننده مایع-مایع علمی پژوهشی طاهره کاغذچی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر طراحی ستون جذب پالایشگاه خانگیران علمی پژوهشی طاهره کاغذچی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر اصول طراحی خوش آدرها علمی پژوهشی طاهره کاغذچی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر کاربرد کربن فعال تولیدی از ضایعات کشاورزی در جداسازی طلا از پساب های صنعتی علمی پژوهشی طاهره کاغذچی
مکانیک و هوافضا -دانشگاه امام حسین تعیین تجربی ضریب انتقال حرارت و ضخامت فیلم در فرآیند تغلیظ آب سیب توسط تبخیرکننده با فیلم ریزان علمی پژوهشی طاهره کاغذچی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر بررسی ایزومری شدن آنزیمی گلوکز به فروکتوز در یک جت راکتور با جریان گردشی پایین رونده علمی پژوهشی طاهره کاغذچی
فرایند نو تعیین موجودی و توزیع زمان اقامت ذرات جامد )RTD( در یک راکتور سیکلونی با دو جریان برخورد کننده در سیستم های جامد -مایع علمی پژوهشی طاهره کاغذچی
فرایند نو استفاده از غشا(انتقال تسهیل یافته)درجداسازی اولفین از پارافین علمی پژوهشی طاهره کاغذچی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر رهیافتی جدید در جداسازی مخلوط های گازی اولفین -پارافین با یک سامانه ی غشایی علمی پژوهشی طاهره کاغذچی
علوم و مهندسی جداسازی -دانشگاه شهید باهنر کرمان-همکاری با انجمن مهندسی شیمی ایران کاربردغشائ مایع در فرایندهای جداسازی علمی پژوهشی طاهره کاغذچی
Iranian journal of chemical engineering selective transport of propylene by silver ion complex through an immobilized liquid membrane علمی پژوهشی طاهره کاغذچی
فرآیند نو استفاده از غشا (انتقال تسهیل یافته) در جداسازی الفین از پارافین علمی ترویجی طاهره کاغذچی
شیمی و مهندسی شیمی ایران بررسی امولسیون پایدار شده با پلیمر و تاثیر آن بر استخراج فنل از محلول آبی به کمک غشاء مایع امولسیونی علمی پژوهشی طاهره کاغذچی
مجله مهندسی شیمی ایران بسته تجهیزات بازدارنده خوردگی در میادین نفتی بهرگانسر و گازی فازهای 9 و 10 پارس جنوبی علمی پژوهشی عباس نادری فر
فرآیندنو مدل سازی فرایند فراورش هیدروژنی، به منظور بررسی اثر مقاومت فیلم انتقال جرم اطراف کاتالیست در فاز مایع علمی پژوهشی عباس نادری فر
بیوتکنولوژی ایران Modeling and Optimization of beta-Cyclodextrin Production by Bacillus Licheniformis using Artifcial Neural Network and Genetic Algorithm ISI عباس نادری فر
شیمی و مهندسی شیمی performance evaluation of viscosity characteristics of enhanced particle Gels (PPGs) ISI عباس نادری فر
اکتشاف و تولید نفت و گاز بررسی شرایط احیای سود سوزآور از واحد شیرین سازی LPG پالایشگاه گازی با استفاده از کاتالیست علمی ترویجی عباس نادری فر
Iranian Journal of Chemical Engineering کاربرد پوشش های خوراکی در صنعت بسته بندی مواد غذایی علمی پژوهشی عبدالرضا اروجعلیان مشهدی
مجله علمی شیلات ایران افزایش زمان ماندگاری فیله ماهی ازون برون تازه (Acipenser stellatus) در شرایط بسته‌بندی تحت اتمسفر اصلاح شده (MAP) و خلاء علمی پژوهشی عبدالرضا اروجعلیان مشهدی
علوم و مهندسی جداسازی جداسازی و تغلیظ ایزوبوتانول از محلولهای آبی رقیق با استفاده از فرآیند غشایی تراوش تبخیری علمی پژوهشی عبدالرضا اروجعلیان مشهدی
علوم و مهندسی جداسازی بررسی اثر پیوند هیدروژنی بر پیش بینی جذب مخلوط اتانول/آب در غشاء پلیمری پلی دی متیل سیلوکسان (PDMS) در فرآیند تراوش تبخیری به روش الگوریتم ژنتیک علمی پژوهشی عبدالرضا اروجعلیان مشهدی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر اثرعوامل مختلف برتهیه کربن فعال ازباگاس نیشکر علمی پژوهشی علی اصغر روغنی زاد
اساس بررسی آزمایشگاهی خواص خاکستر باگاس به عنوان جایگزین سیمان در مقایسه با سایر مواد پوزولانی علمی پژوهشی علی اصغر روغنی زاد
علوم و مهندسی جداسازی -دانشگاه شهید باهنر کرمان-همکاری با انجمن مهندسی شیمی ایران کاربردغشائ مایع در فرایندهای جداسازی علمی پژوهشی علی کارگری
Iranian journal of chemical engineering selective transport of propylene by silver ion complex through an immobilized liquid membrane علمی پژوهشی علی کارگری
علوم و تکنولوژی پلیمر جداسازی دیوکسیدکربن- متان با استفاده از غشا پلیمری آمیخته ی علمی پژوهشی علی کارگری
علوم و مهندسی جداسازی مدل سازی تراوش گاز در غشای پلیمری صفحه ای تخت علمی پژوهشی علی کارگری
پژوهش نفت جداسازی دی اکسیدکربن/نیتروژن با استفاده از غشای آلیاژی ABS/PEG علمی پژوهشی علی کارگری
شیمی و مهندسی شیمی ایران مطالعه خواص جداسازی گاز در غشای آلیاژی پلیمری جدید ABS/PVAc علمی پژوهشی علی کارگری
آب و فاضلاب کارایی کیتوزان به‌همراه پلی‌آلومینیوم‌کلراید در حذف کدورت از آب ورودی به تصفیه‌خانه اهواز علمی پژوهشی علی کارگری
شیمی و مهندسی شیمی ایران بررسی امولسیون پایدار شده با پلیمر و تاثیر آن بر استخراج فنل از محلول آبی به کمک غشاء مایع امولسیونی علمی پژوهشی علی کارگری
علوم و تکنولوژی پلیمر اثر شرایط ساخت بر شکل شناسی غشای پلی آکریلو نیتریل میکروفرافیلتر کردن و کاربرد آن در جداسازی پروتئین و چربی از شیر علمی پژوهشی علی کارگری
علوم و مهندسی جداسازی تاثیر نانوذرات سیلیکا بر کارایی جداسازی غشای پلیمری آلیاژی ABS/PVAc برای جداسازی هلیم از متان علمی پژوهشی علی کارگری
علوم و تکنولوژی پلیمر جداسازی کربن دی اکسید- نیتروژن با استفاده از غشاهای نانوکامپوزیتی اتیلن پروپیلن دی ان مونومر- نانولوله های کربن چنددیواره علمی پژوهشی علی کارگری
علوم و مهندسی آبیاری(علمی کشاورزی سابق) بررسی راندمان حذف کدورت، آلومینیم، کل کربن آلی و UV254 از آب رودخانه کارون با استفاده از پلی آلومینیم کلراید و کیتوزان در تصفیه آب اهواز علمی پژوهشی علی کارگری
علوم و تکنولوژی پلیمر جداسازی کربن دی اکسید- نیتروژن با استفاده از غشاهای نانوکامپوزیتی اتیلن-پروپیلن دی ان مونومر- نانولوله های کربن چنددیواره علمی پژوهشی علی کارگری
علوم و تکنولوژی پلیمر تهیه غشای ماتریس ترکیبی اتیلن وینیل استات-زئولیت 4A برای جداسازی گاز CO2/N2 علمی پژوهشی علی کارگری
شیمی و مهندسی شیمی ایران مدلسازی و حل تقریبی جداسازی نیتروژن و متان در یک مدول غشایی پیچشی علمی پژوهشی علی کارگری
فرآیند نو غشاهای شبکه آمیخته در جداسازی گاز: چالشها و چشمانداز علمی ترویجی علی کارگری
علوم و تکنولوژی پلیمر ساخت و شناسایی غشای کامپوزیتی ماتریمید شبکه ای شده پلی وینیلیدن فلوئورید برای جداسازی گاز هیدروژن از نیتروژن علمی پژوهشی علی کارگری
شیمی و مهندسی شیمی ایران ارایه یک مدل ترمودینامیکی اصلاح شده بر مبنای نظریه ترکیب درصد موضعی برای پیش بینی رفتار فازی بخار ـ مایع محلول های پلیمری علمی پژوهشی غلامرضا پازوکی
بیوتکنولوژی ایران Modeling and Optimization of beta-Cyclodextrin Production by Bacillus Licheniformis using Artifcial Neural Network and Genetic Algorithm ISI غلامرضا پازوکی
علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران پیش بینی خواص ترمودینامیکی محلولهای قندی توسط یک مدل ترمودینامیکی توسعه یافته علمی پژوهشی غلامرضا پازوکی
علوم و مهندسی جداسازی بررسی اثر پیوند هیدروژنی بر پیش بینی جذب مخلوط اتانول/آب در غشاء پلیمری پلی دی متیل سیلوکسان (PDMS) در فرآیند تراوش تبخیری به روش الگوریتم ژنتیک علمی پژوهشی غلامرضا پازوکی
علوم و مهندسی جداسازی مطالعه تجربی توزیع پذیری آلفا آمیلاز در سامانه های دوفازی-آبی بر پایه پلی اتیلن گلایکول 2000/ سولفات منیزیم علمی پژوهشی غلامرضا پازوکی
علوم غذایی و تغذیه بررسی توزیع پذیری آنزیم آلفا آمیلاز در سیستم دوفازی آبی حاوی پلی اتیلن گلیکول و تری سدیم سیترات علمی پژوهشی غلامرضا پازوکی
علوم پایه-دانشگاه الزهرا مطالعات تعادلی واکنش ایزومریزاسیون گلوگز به فروکتوز توسط آنزیم تثبیت یافته گلوگز ایزومراز در محیط آبی-الکلی در راکتور ناپیوسته علمی پژوهشی فرزانه وهاب زاده
نشریه مهندسی دانشگاه صنعتی اصفهان (نشریه استقلال) تعیین مقادیرعددی متغیرهای کنتیکی ایزومریزاسیون گلوکز به فروکتوز توسط آنزیم تثبیت یافته گلوکز ایزومراز در محیط آبی -الکلی علمی پژوهشی فرزانه وهاب زاده
مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران فرایند تولیدآنزیمی شربت غنی ازفروکتوزاز نشاسته ذرت با تاکید بر مرحله ایزومری شدن گلوکز به فروکتوز علمی پژوهشی فرزانه وهاب زاده
مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران مروری بر تشکیل لایه های کم ضخامت زیستی علمی پژوهشی فرزانه وهاب زاده
فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف ـ scientia iranica فروشویی کبات از سنگ معدن کابالتوفروس با مخلوط ... ISI فرزانه وهاب زاده
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر تولید سیتریک اسید از ملاس نیشکر تیمار شده شیمیایی توسط سلول های تثبیت یافته قارچ آسپر جیلوس-نایجر علمی پژوهشی فرزانه وهاب زاده
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر فروشویی زیستی ناپیوسته شبکه معدنی پایریت کانسنگ مقاوم حاوی طلا معادن موته اصفهان با استفاده از مخلوط باکتری های لیتوتروف شیمیایی مزوفیل علمی پژوهشی فرزانه وهاب زاده
مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران تکنیک ایستا شیمیایی پیوسته، طریقی مناسب در مطالعات سینتیکی انتقال غشایی در مخمر علمی پژوهشی فرزانه وهاب زاده
مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران کاربرد مهندسی پروتین در مهندسی شیمی علمی پژوهشی فرزانه وهاب زاده
مجله علوم و صنایع غذایی ریز کپسول سازی خامه با استفاده از تکنیک خشک کن پاششی علمی پژوهشی فرزانه وهاب زاده
اقتصاد کشاورزی و توسعه -وزارت جهاد کشاورزی کاربرد لوفا در تثبیت سلولهای مخمر غیر فولکوله علمی پژوهشی فرزانه وهاب زاده
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر شیمی مایو گلوبین به عنوان عامل اصلی رنگی موجود در گوشت علمی پژوهشی فرزانه وهاب زاده
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر کاربرد آنزیمها در صنایع غذایی علمی پژوهشی فرزانه وهاب زاده
مجله علوم و صنایع غذایی کارامل، بررسی پاره ای از عوامل مؤثر در تهیه آن علمی پژوهشی فرزانه وهاب زاده
مجله علوم و صنایع غذایی مروری بر فرآیندهای بازیابی پروتئین آب پنیر با تاکید بر جداسازی غشایی-الترافیلتراسیون علمی پژوهشی فرزانه وهاب زاده
علوم وتکنولوژی پلیمرiranian journal of polymer science and technology(مرکزتحقیقات پلیمرایران) تهیه میکروکپسولهای دارای اسانس پرتقال و بررسی برخی پارامترهای مؤثر بر کیفیت آنها علمی پژوهشی فرزانه وهاب زاده
شریف ویژه علوم ومهندسی-دانشگاه صنعتی شریف الگوی تغییرات تئافلاوین در چای سیاه ایران ارزیابی روشهای سنتی و CTC در پیچش دهی برگهای چای علمی پژوهشی فرزانه وهاب زاده
مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران سینتیک رشد مخمرها و محدودیت فسفات به عنوان ماه مغذی ذخیره شونده در سلول علمی پژوهشی فرزانه وهاب زاده
مجله انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران سیستم پاسی فشار قوی 40 کیلو ولتی جهت میکروب زدایی غذاهای مایع علمی پژوهشی فرزانه وهاب زاده
آب و فاضلاب - مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب کاربرد عملیات اسید کراکینگ و فرایند فنتون در تصفیه پساب روغن زیتون علمی پژوهشی فرزانه وهاب زاده
زیست شناسی ایران-انجمن زیست شناسی ایران عملکرد بیورآکتور بستر چکنده برای رنگزدایی ماکسیلون رد توسط Phanerochaete Chrysosporium تثبیت یافته بر سنگ آذرین علمی پژوهشی فرزانه وهاب زاده
فصلنامه علوم وتکنولو‍زی محیط زیست بررسی ومقایسه اثر پیش تصفیه هی اسیدی وانعقاد شیمیایی باکلرورفریک در افزایش بازده تصفیه فوتو کاتالیستی پساب تولید روغن زیتون علمی پژوهشی فرزانه وهاب زاده
فرایند نو مروری بر فرایندهای سوخت بیودیزل علمی پژوهشی فرزانه وهاب زاده
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر کاربرد اولترافیلتراسیون درتصفیه شربت خام نیشکر علمی پژوهشی فرزین ذکائی آشتیانی
مهندسی شیمی ایران فرایندهای غشایی در صنعت فراوری نشاسته علمی پژوهشی فرزین ذکائی آشتیانی
مهندسی شیمی ایران مروری بر تولید نانوامولسیون و مقایسه کارایی همگن سازها علمی ترویجی فرزین ذکائی آشتیانی
شیمی و مهندسی شیمی ایران مدلسازی و حل تقریبی جداسازی نیتروژن و متان در یک مدول غشایی پیچشی علمی پژوهشی فرزین ذکائی آشتیانی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر مدل سازی سرعت سوزش فرسایش سوخت جامد مرکب بر پایه HTPB علمی پژوهشی فریبرز رشیدی
پژوهش نفت بررسی عملکرد اسکرابر دینامیکی جدید در حذف دی اکسید گوگرد علمی پژوهشی فریبرز رشیدی
پژوهش نفت طراحی بهینه لخته گیر دو فاز میدان پارس جنوبی علمی پژوهشی فریبرز رشیدی
مهندسی شیمی ایران مدل‌سازی فرایند تبدیل مستقیم و بدون کاتالیست متان به فرمالدهید با استفاده از ریزراکتورها علمی ترویجی فریبرز رشیدی
پژوهش نفت فرایند تک مرحله ای و بدون کاتالیست متان به فرمالدهید با میکروراکتور: تحلیل تئوری علمی پژوهشی فریبرز رشیدی
مکانیک سیالات کاربردی Tangential Flow Analysis of Giesekus Model in Concentric Annulus with Both Cylinders Rotation ISI فریبرز رشیدی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر بررسی سینتیکی کلسیناسیون  زئولیت zsn-5 علمی پژوهشی کاووس فلامکی
سرامیک ایران مایکروویو و کاربرد آن در سنتز احتراقی علمی ترویجی کاووس فلامکی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر بررسی سینتیکی کلسیناسیون  زئولیت zsn-5 علمی پژوهشی محمد ادریسی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر نقش لیزر در شیمی تجزیه علمی پژوهشی محمد ادریسی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر معرفات کی لیت ساز در شیمی تجزیه علمی پژوهشی محمد ادریسی
علوم پایه-دانشگاه الزهرا پژوهش و نقش آن در خود کفائی جامعه علمی پژوهشی محمد ادریسی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر کاربرد طیف سنجی جذب اتمی در محاسبه حاصلضرب حلالیت و ضریب تقسیم علمی پژوهشی محمد ادریسی
Surface Coatings International part B-Coatings Transactions کمپلکس پیروکسی کام با یون کبالت ISI محمد ادریسی
Mat-wiss.u. Werkstofftech Sybthesis of coral-like and spherical nanoparticles of barium tianate using fraction and taughi experimental design ISI محمد ادریسی
Powder Metallurgy Synthesis of coral-like and spherical nickel nanoparticles using Taguchi L8 experimental design ISI محمد ادریسی
فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف ـ scientia iranica تفاله چغندر قند بررسی و خشک کردن ISI محمد حسینی
مجله علوم و صنایع غذایی تعیین اثر فرایند انجمادکند ،زمان نگهداری در انجمادو روشهای رفع انجماد بر ویژگی های حسی نان های سنگک و بربری علمی پژوهشی محمد حسینی
مجله مهندسی شیمی ایران بررسی سینتیکی واکنش سنتز مستقیم دی متیل اتر از گاز سنتز علمی پژوهشی محمد رحمانی
فرآیندنو مدل سازی فرایند فراورش هیدروژنی، به منظور بررسی اثر مقاومت فیلم انتقال جرم اطراف کاتالیست در فاز مایع علمی پژوهشی محمد رحمانی
فرآیند نو استفاده از غشا (انتقال تسهیل یافته) در جداسازی الفین از پارافین علمی ترویجی محمد رحمانی
مهندسی شیمی ایران مروری بر تولید نانوامولسیون و مقایسه کارایی همگن سازها علمی ترویجی محمد رحمانی
مهندسی مکانیک امیرکبیر شبیه‌سازی راکتور فتوکاتالیستی به روش حجم محدود و جهت‌های مجزا و مطالعات پارامتریک علمی پژوهشی محمد رحمانی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر بررسی سینتیکی کلسیناسیون  زئولیت zsn-5 علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر الگوی واکنش سه فازه احیای متانیتروتولوئن به متاتولوییدین دریک راکتورslurryنیمه پیوسته علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر مدلسازی پویای تبدیل مستقیم متان به متانول در راکتور کاتالیستی بستر ثابت علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
نشریه دانشکده فنی ـ دانشگاه تهرانJournal of Faculty of Engineering دینامیک فرآیندهای استخراج با حلال علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
نشریه دانشکده فنی ـ دانشگاه تهرانJournal of Faculty of Engineering حل عمومی مسائل جداسازی در سیستمهای چند واحدی با جریانهای معکوس علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
نشریه دانشکده فنی ـ دانشگاه تهرانJournal of Faculty of Engineering انتقال جرم همراه با واکنش شیمیائی علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
نشریه دانشکده فنی ـ دانشگاه تهرانJournal of Faculty of Engineering اختلاط محوری در مجاورکننده های مایع-مایع علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
نشریه دانشکده فنی ـ دانشگاه تهرانJournal of Faculty of Engineering مطالعه پارامترهای رآکتورهای بستر ثابت علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
نشریه دانشکده فنی ـ دانشگاه تهرانJournal of Faculty of Engineering استخراج فلزات با حلال علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
نشریه دانشکده فنی ـ دانشگاه تهرانJournal of Faculty of Engineering محدودیت کاربرد برخی از معادلات حالت علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
نشریه دانشکده فنی ـ دانشگاه تهرانJournal of Faculty of Engineering یادداشتی در مورد پایداری رآکتورهای CSTR علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
نشریه دانشکده فنی ـ دانشگاه تهرانJournal of Faculty of Engineering روشهای کوتاه در تقطیر چند جزئی علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
نشریه دانشکده فنی ـ دانشگاه تهرانJournal of Faculty of Engineering اختلاط محوری در رآکتورهای گاز -مایع علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران نحوه انتخاب دستگاه های مجاور کننده مایع-مایع علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر بررسی تجربی اثر شستشوی چوب راش با محلول اسید در فرآیندآتش کافت سریع علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر مطالعه تجربی پیرولیز سریع تایرهای مستعمل علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران مدل سازی واکنش کاتالیستی اکسایش متانول به فرمالدئید در یک راکتور بستر سیال علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف ـ scientia iranica سنتز کاتالیست ساخت و مدلسازی راکتورهای بستر سیال جهت اکسایش متانول به فرمالدئید ISI مرتضی سهرابی
مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران مطالعه سینتیکی زیست درمانی خاک آلوده به علف کش 2و 4-دی کلروفنوکسی استیک اسید به کمک باکتری Ralstonia Eutropha علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر بررسی ایزومری شدن آنزیمی گلوکز به فروکتوز در یک جت راکتور با جریان گردشی پایین رونده علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر ساخت زئولیت H-Beta برای مطالعه واکنش تبدیل متانول به الفین های سبک علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
فرایند نو بررسی اثر و تعیین شرایط بهینه پارامترهای کلیدی طراحی راکتورهای بستر سیال در انجام فرایند علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
فرایند نو تعیین موجودی و توزیع زمان اقامت ذرات جامد )RTD( در یک راکتور سیکلونی با دو جریان برخورد کننده در سیستم های جامد -مایع علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر ساخت و بهینه سازی کاتالیست سنتز دی متیل اتر از متانول توسط زئولیت طبیعی ایران علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر سنتز و بررسی اثر کاتالیست دو عاملی زئولیت بتا-پلاتین در واکنش ایزومر شدن هپتان با هیدروژن علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف ـ scientia iranica سنتز کاتالیزور ساخت و مدل سازی واکنشگرهای بستر سیال به منظور اکسایش متانول به فرمالدئید ISI مرتضی سهرابی
Iranian Journal of Chemical Engineering مروری بر عملکرد نانوکاتالیست های تک فلزی و چندفلزی در سنتز لوله های کربنی تک دیواره علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر کاربرد و مدلسازی راکتورهای با جریان برخورد کننده در فرایند ایزومریزاسیون گلوکز با استفاده از آنزیم تثبیت یافته گلوکز ایزومراز علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
مجله مهندسی شیمی ایران بررسی سینتیکی واکنش سنتز مستقیم دی متیل اتر از گاز سنتز علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
مهندسی شیمی معرفی بسترهای فورانی : ویژگی ها کاربردها تحقیقات آزمایشگاهی و مدلسازی هیدرودینامیکی علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
شیمی و مهندسی شیمی ایران مدلسازی سینتیک هیدروژن دار کردن کربن دی اکسید به کمک کاتالیست زئولیتی Ni/Na-Y به عنوان مرحله کلیدی چرخه بازیابی پویای کربن دی اکسید علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
جدا سازی و پدیده های انتقال (دانشکده مهندسی سابق) بررسی عوامل تاثیرگذار برمدل سازی واکنش احیاء هیدروژنی دی سولفید مولبپدن در مجاورت آهک علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
پژوهش نفت بررسی عملکرد نانو ذرات اکسید آهن به عنوان کاتالیست فرآیند فیشر - تروپش در رآکتور بستر ثابت علمی پژوهشی مرتضی سهرابی
پژوهش نفت تحلیل عددی ایجاد سایش ناشی از جریان گاز در خطوط لوله و ایستگاه‌های گاز علمی پژوهشی مصطفی کشاورزمروجی
مهندسی شیمی Three-dimensional CFD modeling of fluid flow and heat transfer characteristics of Al2O3/water nanofluid in microchannel heat sink with Eulerian-Eulerian approach علمی پژوهشی مصطفی کشاورزمروجی
پژوهش نفت مطالعه آزمایشگاهی کارایی افزایه های مختلف کنترل کننده هرزروی سیالات حفاری و معرفی یک افزایه جدید سازگار با محیط زیست علمی پژوهشی مصطفی کشاورزمروجی
اکتشاف و تولید نفت و گاز حفاظت فنی خط لوله انتقال جریان سه فازی گاز ترش میعان معکوس علمی ترویجی مصطفی کشاورزمروجی
مهندسی شیمی ایران تخمین ضریب انتقال حرارت میان یک سطح غوطه ور و بستر سیال شده گاز - جامد علمی پژوهشی منصور کلباسی
مهندسی شیمی ایران شبیه سازی برج تقطیر واکنشی به روش حل همزمان به همراه خطی کردن در فرآیند تولید اتیل استات علمی پژوهشی منصور کلباسی
مهندسی شیمی ایران ارائه مدل ریاضی جهت محاسبه ضریب رسوب گذاری آب خنک کننده در مبدل های حرارتی علمی پژوهشی منصور کلباسی
مهندسی شیمی ایران طراحی و شبیه سازی راکتور حرارتی موشکهای سوخت مایع علمی پژوهشی منصور کلباسی
مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران مدل سازی واکنش کاتالیستی اکسایش متانول به فرمالدئید در یک راکتور بستر سیال علمی پژوهشی منصور کلباسی
فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف ـ scientia iranica سنتز کاتالیست ساخت و مدلسازی راکتورهای بستر سیال جهت اکسایش متانول به فرمالدئید ISI منصور کلباسی
مهندسی شیمی ایران شبیه سازی فرایند خشک کردن کرنات کلسیم در یک خشک کن افشان علمی پژوهشی منصور کلباسی
فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف ـ scientia iranica سنتز کاتالیزور ساخت و مدل سازی واکنشگرهای بستر سیال به منظور اکسایش متانول به فرمالدئید ISI منصور کلباسی
فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف ـ scientia iranica شبیه سازی خشک کردن پاششی پودر شوینده ISI منصور کلباسی
نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران مطالعه و شبیه سازی اندازه متوسط قطره و توزیه اندازه قطره ایجاد شده در سامانه های متلاتم پراکنده مایع - مایع در درصدهای بالای فاز پراکنده در حالت پایا علمی پژوهشی منصور کلباسی
مهندسی شیمی ایران مدلسازی و شبیه سازی فرآیند خشک کردن ماده آلومینا در خشک کن پاششی با جریان همسو علمی پژوهشی منصور کلباسی
فرآیند نو مدل‌سازی تعادلی و سینتیکی فرآیند حذف فلزات سنگین توسط کربن فعال علمی ترویجی منصوره سلیمانی
مهندسی شیمی ایران بهینه¬سازی پارامترهای عملیاتی در جذب کمپلکس وانادیم-EDTA بر روی کربن فعال علمی ترویجی منصوره سلیمانی
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر طراحی کنترل پس خور، پیش خور دما براساس تخمین زننده حالت، کالریمتری درراکتورهای ناپیوسته علمی پژوهشی منوچهر نیک آذر
علوم پایه-دانشگاه الزهرا مطالعه و فرمولاسیون ژل فلوراید علمی پژوهشی منوچهر نیک آذر
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر بررسی تجربی اثر شستشوی چوب راش با محلول اسید در فرآیندآتش کافت سریع علمی پژوهشی منوچهر نیک آذر
نشریه علمی پژوهشی ( علمی و فنی-علمی و مهندسی-فنی و مهندسی) امیرکبیر مطالعه تجربی پیرولیز سریع تایرهای مستعمل علمی پژوهشی منوچهر نیک آذر
علوم و تکنولوژی محیط زیست حذففلزات سنگین (Cr (VI),Pb(II),Cd(II)) از محلولهای آبی توسط کربن اکتیو تهیه شده از ضایعات کشاورزی (سبوس برنجو سبوس گندم. کاه ) علمی پژوهشی منوچهر نیک آذر
آب و فاضلاب - مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب مطالعه آزمایشگاهی کاربرد پلیمر معدنی آلومینیم در حذف کدورت از آب علمی پژوهشی منوچهر نیک آذر
فناوری آمورش کاربرد پلی آلومینیوم کلراید در حذف کدورت از آب تهران- مطالعه موردی تصفیه خانه اب جلالیه علمی پژوهشی منوچهر نیک آذر
فصلنامه علوم وتکنولوژی محیط زیست جذب جیوه از محلول های آبی توسط سبوس گندم علمی پژوهشی منوچهر نیک آذر
علوم و فناوری رنگ رنگبری رنگزاهای نساجی با استفاده از روش انعقاد الکتروشیمیایی در سیستمهای یک جزئی و دو جزئی علمی پژوهشی منوچهر نیک آذر
مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران شبیه سازی فرایند و راکتور تولید دی متیل اتر از متانول به کمک نرم افزار Hysys علمی پژوهشی میترا دادور
فرایند نو مدل سازی ریاضی و شبیه سازی بیوفیلتر در تصفیه بنزین با استفاده از شبکه Voronoi علمی پژوهشی میترا دادور
مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران مدلسازی شبکه ای بیوفیلتر در تصفیه جریان های گازی آلوده به ترکیبات آروماتیک علمی پژوهشی میترا دادور
پژوهش نفت -پژوهشگاه صنعت نفت مدلسازی بیوفیلتر در کنترل انتشار آلودگی های نفتی علمی پژوهشی میترا دادور
مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران مدل سازی و شبیه سازی واکنش کاتالیستی تولید دی متیل اتر ازمتانول با استفاده از مدل های شبکه ای علمی پژوهشی میترا دادور
فرایند نو مدل سازی و شبیه ساری فرایند تبدیل متانول به الفین های سبک Mto در راکتور صنعتی بستر سیال در رژیم جریان رایزر علمی پژوهشی میترا دادور
شیمی و مهندسی شیمی ایران شبیه سازی جابجایی امتزاجی با استفاده از مدل شبکه فضاهای خالی علمی پژوهشی میترا دادور
پژوهش نفت شبیه سازی مونت کارلو ساختار کریستالی هیدرات CO2 با استفاده از روش ولف علمی پژوهشی میترا دادور
آب و فاضلاب پتانسیل حذف استایرن توسط میکروارگانیسم هوازی Rhodococcus erythropolis PTCC 1767 علمی پژوهشی میترا دادور
آب و فاضلاب پتانسیل حذف استایرن توسط میکروارگانیسم هوازی Rhodococcus erythropolis PTCC 1767 علمی پژوهشی نرگس فلاح
شیمی کاربردی سنتز نانو دی اکسید تیتانیم دوپ شده با نیتروژن به منظور مدلسازی تصفیه فتوکاتالیستی پساب اسپنت کاستیک صنایع پتروشیمی در نور مرئی با استفاده از روش طراحی آزمایش علمی پژوهشی نرگس فلاح