طرح های انجام شده

دکتر محمد ادریسی
 
جذب sox و SO2 با استفاده از غربال ملکولی
بررسی مطالعاتی و تولید آزمایشگاهی تبدیل اکسید روی تولید داخلی به کلرید روی و کلرید مضاعف روی آمونیم و طراحی پایلوت
خالص سازی اسیدفسفریک صنعتی و ساخت فسفاتهای سدیم
 
مرتضی سهرابی
جذب سطحی طلا از پسابها بر روی کربن فعال
کاربرد راکتورهای با جریانهای برخورد کننده در واکنش دو فازی مایع - جامد تبدیل گلوکز به فروکتوز
کاربرد راکتورهای با جریانهای برخورد کننده در اجرای واکنش های دوفازی مایع - مایع
بررسی فرآیند هیدرولیز آنزیمی ضایعات سلولزی طبیعی و کشاورزی
تهیه اسید سیتریک به روش تخمیر
ساخت و ارزیابی و بهینه سازی کاتالیوزهای سنتز متانول
استخراج یون طلا از محلولهای آبی به کمک غشاءهای مایع
سنتز کاتالیست و بررسی سینتیکی واکنش تبدیل متانول به فرمالدئید در راکتور بستر سیال
 
دکتر حمید مدرس
کاربرد تئوری تفکیک پاره ای به منظور ارائه روابط فشار حجم دما برای محاسبه خواص ترمودینامیکی
بازیابی فعال با استفاده از سیال فوق بحرانی
بررسی مطالعاتی و تولید آزمایشگاهی تبدیل اکسید روی تولید داخلی به کلرید روی و کلرید مضاعف روی آمونیم و طراحی پایلوت
بررسی و مطالعه خواص شیمیایی و خواص فیزیکی یا مکانیکی روکش یا آبکاری نیکل از محلولهای آبی+آلی
کاربرد روش سطح در پیشگویی تعادلات فازی محلولهای پلیمری
بررسی حلالیت اسیدهای آمینه در محلولهای الکترونیک آبی
جذب sox و SO2 با استفاده از غربال ملکولی

 
دکتر طاهره کاغذچی
جذب سطحی فلزات سنگین توسط کیتوسان
جذب سطحی طلا از پسابها بر روی کربن فعال
ساخت و ارزیابی و بهینه سازی کاتالیوزهای سنتز متانول
کاربرد راکتورهای با جریانهای برخورد کننده در واکنش دو فازی مایع - جامد تبدیل گلوکز به فروکتوز
سنتز کاتالیست و بررسی سینتیکی واکنش تبدیل متانول به فرمالدئید در راکتور بستر سیال
استخراج یون طلا از محلولهای آبی به کمک غشاءهای مایع
تولید کربن فعال از ضایعات کارخانجات قند (عمدتا با گاس نیشکر)
کاربرد راکتورهای با جریانهای برخورد کننده در اجرای واکنش های دوفازی مایع - مایع
تهیه لاکتولوز از لاکتوز
 
دکتر بهرام دبیر
 اصلاح نرم افزار آلودگی هوای AIRPOL با توجه به مشخصات ویژه ناحیه تهران بزرگ
سولفاسیون مستقیم سنگ آهک با دی اکسید گوگرد
بررسی مطالعاتی وتهیه آزمایشگاهی نشاسته های اصلاح شده واصلاح نشده ومشتقات آن
بررسی مدلهای شبیه سازی آلودگی هوای شهری با تاکید روی آلودگی هوای تهران
طراحی یک فرمانتور آزمایشگاهی و آماده سازی یک آزمایشگاه مناسب انجام تحقیقات در زمینه فرآیندهای تخمیری
تهیه سولفاناتهای نفتی از آروماتیکهای حاصله از تصفیه روغن جهت کاربردهای صنعتی
 
 
دکتر اسماعیل جمشیدی میدان دار
  تهیه کربنات باریم توسط احیائ باریت با متان
ساخت واحد نیمه صنعتی خشک کن محصولات کشاورزی
تولید کربن فعال از ذغال سنگهای ایران توسط کوره دوار
 
دکتر فرزانه وهاب زاده
اصلاح شیمیایی و بیولوژیکی سلولز
تهیه اسید سیتریک به روش تخمیر
رنگبری میکروبی پسابهای صنایع تخمیری حاوی ملاس توسط قارچ الیافی شکل فنرکائت کرایزوسپوریوم
بررسی کنتیک واکنش تعادلی در ایزومریزاسیون گلوکز به فروکتوز توسط آنزیم تثبیت یافته گلوکز در محیط ابی - الکلی در راکتور ناپیوسته
استخراج و خالص سازی نسبی ترکیبات پلی فنولیک از پوسته نرم بیرونی پسته و ارزیابی مشخصه ضد آنتی اکسیدانتی آن
طراحی یک فرمانتور آزمایشگاهی و آماده سازی یک آزمایشگاه مناسب انجام تحقیقات در زمینه فرآیندهای تخمیری
 
 
دکتر فریبرز رشیدی
تهیه لاکتولوز از لاکتوز
ساخت سدیم پربورات هیدرات منوهیدراته(یک آبه)
خالص سازی اسیدفسفریک صنعتی و ساخت فسفاتهای سدیم
جذب sox و SO2 با استفاده از غربال ملکولی
 
دکتر منوچهر نیک آذر
  بررسی مطالعاتی وتهیه آزمایشگاهی نشاسته های اصلاح شده واصلاح نشده ومشتقات آن
تهیه سولفاناتهای نفتی از آروماتیکهای حاصله از تصفیه روغن جهت کاربردهای صنعتی
بررسی مطالعاتی و تولید آزمایشگاهی تبدیل اکسید روی تولید داخلی به کلرید روی و کلرید مضاعف روی آمونیم و طراحی پایلوت
سولفاسیون مستقیم سنگ آهک با دی اکسید گوگرد
 
دکتر بابک بنکدارپور
 طراحی یک فرمانتور آزمایشگاهی و آماده سازی یک آزمایشگاه مناسب انجام تحقیقات در زمینه فرآیندهای تخمیری
 
 
دکتر بهرام ناصرنژاد
روش مستقیم تهیه سدیم پراکسوپورات با مقاومت سایشی و پایداری بالا و طراحی پایلوت
بهبود خواص مقاومت حرارتی چسبندگی فلورو الاسترمرهای اصلاح شده با استفاده از تکنیک پیوندهای عرضی
 
دکتر حبیب آل ابراهیم
تهیه کربنات باریم توسط احیائ باریت با متان
 
 
دکتر روئین حلاج
روش مستقیم تهیه سدیم پراکسوپورات با مقاومت سایشی و پایداری بالا و طراحی پایلوت
سولفاسیون مستقیم سنگ آهک با دی اکسید گوگرد
 
 
دکتر عباس نادری فر
 ساخت سدیم پربورات هیدرات منوهیدراته(یک آبه)
 
 
دکتر فرزین ذکائی آشتیانی
جذب سطحی فلزات سنگین توسط کیتوسان
تهیه لاکتولوز از لاکتوز
 
دکتر علی کارگری
استخراج یون طلا از محلولهای آبی به کمک غشاءهای مایع
 
 
دکتر منصوره سلیمانی
  تهیه لاکتولوز از لاکتوز
استخراج یون طلا از محلولهای آبی به کمک غشاءهای مایع
جذب سطحی طلا از پسابها بر روی کربن فعال
 
 
دکتر آزاده مغاره
رنگبری میکروبی پسابهای صنایع تخمیری حاوی ملاس توسط قارچ الیافی شکل فنرکائت کرایزوسپوریوم

 
مهندس علی اصغر روغنی زاد
استخراج و خالص سازی نسبی ترکیبات پلی فنولیک از پوسته نرم بیرونی پسته و ارزیابی مشخصه ضد آنتی اکسیدانتی آن
تولید کربن فعال از ضایعات کارخانجات قند (عمدتا با گاس نیشکر)
رنگبری میکروبی پسابهای صنایع تخمیری حاوی ملاس توسط قارچ الیافی شکل فنرکائت کرایزوسپوریوم