دانشکده مهندسی شیمی برگزار می‌کند:دومین رویداد ارائه پوستر دانشجویان کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1403/2/29 | 
دومین رویداد ارائه پوستر دانشجویان کارشناسی ارشد
در روزهای ۶ و ۷ خرداد ۱۴۰۳، دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۲ دانشکده مهندسی شیمی، در قالب پوستر به ارائه موضوع و پیشنهاد پروژه خود می‌پردازند.
اهداف رویداد، علاوه بر آموزش و تمرین ارائه اصولی در مجامع علمی، تقویت پویایی فضای علمی دانشکده و دانشگاه، و آشنایی دانشجویان کارشناسی با زمینه‌های تحقیقاتی مهندسی شیمی است.
این رویداد به عنوان بخشی از درس سمینار و به صورت هماهنگ بین سه گروه جداسازی و طراحی فرآیند، بیوتکنولوژی و محیط زیست، و ترموسنتیک و پدیده‌های انتقال برگزار می‌شود. داوری پوسترها توسط اساتید درس سمینار (دکتر حسین‌زاده حجازی، دکتر ضمیری و دکتر زرگرزاده) و همکاری فعال اعضای هیات علمی دانشکده انجام می‌پذیرد.