دکتر فرزین ذکایی آشتیانی

Education:

B. Sc.: Chem Eng., Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, ۱۹۹۴

M. Sc.: Chem Eng., Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, ۱۹۹۶

Ph. D.: Chem Eng., Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, ۲۰۰۱