کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی

کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی


سرپرست : دکتر محمد رحمانی
شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۱۹۸
پست الکترونیکی: m.rahmaniaut.ac.ir


آموزش شبیه‌سازی فرآیند (Flowsheet Simulation Techniques) برای حل مسائل مختلف در حوزه‌های صنایع نفت، گاز، پتروشیمیایی و شیمیایی
رئوس مطالب: این درس دانشجویان را با ابزارهای جدید شبیه‌سازی فرآیند برای تحلیل () دسته وسیعی از مسائل مهندسی شیمی از صنایع شیمیایی گرفته تا صنایع هیدروکربوری آشنا می کند. استفاده از ابزار شبیه‌سازی فرآیند در هر سه مرحله حیات یک واحد فرآیندی سودمند است که عبارتند از: تحقیق و توسعه، طراحی و ساخت، تولید و بهره‌برداری. دانشجویان با انجام مطالعه موردی نمونه‌هایی از این مسایل را حل می کنند. در این درس بطور معمول از نرم افزارهای تجاری مانند موارد زیر استفاده می شود. اما امکان استفاده از نرم‌افزارهای غیرتجاری و کدباز هم وجود دارد.
•    Aspen Hysys
•    Aspen Plus
•    Pro/II
•    VMGSim
این درس همچنین دانشجویان را با طراحی و شبیه سازی واحد کامل فرآیندی برای فرآورش و یا تولید یک محصول آشنا می کند. دانشجویان یاد می گیرند که چگونه مفاهیم مختلف مهندسی شیمی (ترمودینامیک، فرآیندهای جداسازی، انتقال حرارت،مکانیک سیالات و سینتیک و طراحی راکتور) را برای طراحی و تحلیل تجهیزات و واحدهای فرآیندی در کنار هم مورد استفاده قرار دهند.