آزمایشگاه فرایندهای غشایی ۱

سرپرست آزمایشگاه: دکتر عبدالرضا اروجعلیان

شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۶۳
ایمیل: aroujaliaut.ac.ir
مسئول آزمایشگاه: پریسا سلیمی
آدرس آزمایشگاه: دانشگاه امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی، طبقه همکف
 
خدمات و تجهیزات:
  • آزمون کشش
نام انگلیسیUniversal Testing:
زمینه های کاربردی : مهندسی , علوم پایه
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه: -stressمدول - Elongation- استحکام کششی - فشاری – خمشی
 
  • آزمون تعیین درصد خلوص مواد شیمیایی یا حلال های آلی به روش کروماتوگرافی گازی (GC)
نام انگلیسی: Gas Chromatography
زمینه های کاربردی : مهندسی , علوم پایه
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه: شناسایی مواد و عناصر  و مقادیر آن ها
 
  • آزمون  آنالیز شناسایی مواد با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC
نام انگلیسی: High Performance Liquid Chromatograph
زمینه های کاربردی: مهندسی , پزشکی , علوم پایه , کشاورزی , بیوتکنولوژی
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه: انجام انواع کروماتوگافی و جداسازی
 
  • دستگاه الکتروریسی
نام انگلیسی: Electrospinning
خدمات قابل ارائه با این دستگاه: تولید الیاف پلیمری، کامپوزیتی، هیبریدی
 
  • دستگاه ساخت هالوفایبر
نام انگلیسی: Hollow fiber
خدمات قابل ارائه با این دستگاه: ساخت غشاهای پلیمری به صورت فیبر
 
  • دستگاه تخلیه کرونا
نام انگلیسی: Corona discharge
خدمات قابل ارائه با این دستگاه: تخلیه کرونا در دما و فشار اتمسفری
 
  • دستگاه خشک کن
نام انگلیسی: dryer
خدمات قابل ارائه با این دستگاه: خشک کردن مواد غذایی در دماها و اتمسفرهای مختلف
 
  • دستگاه بسته بندی
نام انگلیسی: packaging
خدمات قابل ارائه با این دستگاه: بسته بندی مواد غذایی در اتمسفرهای مختلف (MAP)
 
  • آزمون تراوایی گازها در غشا
نام انگلیسی: Gas permeation
خدمات قابل ارائه با این دستگاه: اندازه گیری تراوایی و گزینش پذیری غشاهای پلیمری
 
  • آزمون شار عبوری از غشا
نام انگلیسی: Membrane filtration
خدمات قابل ارائه با این دستگاه: تست غشاهای میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون، نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس