آزمایشگاه مهندسی شیمی ۱

آزمایشگاه مهندسی شیمی ۱

سرپرست آزمایشگاه: دکتر لیلا نصر آزادانی
شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۹۶
ایمیل: l.azadaniaut.ac.ir

 
کارشناس آزمایشگاه: دکتر علیرضا منظمی
شماره تماس:۰۲۱۶۴۵۴۳۱۷۳
ایمیل: monazamiaut.ac.ir


هدف از ارائه این آزمایشگاه  ایجاد مهارتهای کار با دستگاه‌های آزمایشگاهی و مهارتهای ارتباطی و کار تیمی  با اندازه گیری پارامترهای تجربی و تجزیه و تحلیل داده های مرتبط با دروس سال دوم در برنامه کارشناسی مهندسی شیمی شامل مکانیک سیالات-۱ و ترمودینامیک مهندسی شیمی ۲) آزمون عملی تئوریهای بیان شده در دروس مکانیک سیالات-۱ و  ترمودینامیک مهندسی شیمی

رئوس مطالب:
۱.   اندازه گیری خواص ترموفیزیکی سیالات (تعیین ویسکوزیته و جرم حجمی مایعات، تعیین Cp و Cv، تعیین هدایت گرمایی)
۲.       اندازه گیری گرماها (اندازه گیری گرمای انحلال و رقیق شدن و گرمای واکنش)
۳.       سیکل یخچال
۴.       اندازه گیری افت فشار و اصطکاک سیال
۵.       شبکه لوله ها
۶.        بررسی رژیم های جریان آرام و درهم (آزمایش رینولدز)
۷.       اندازه گیری دبی در لوله ها و کانال های باز
۸.       اندازه¬گیری نیرو و ضریب درگ
۹.       بررسی عملکرد پمپ ها، اندازه گیری توان و راندمان آنها
۱۰.     بررسی سیالات تراکم پذیر و غیرقابل تراکم پذیر
۱۱.     تعیین توزیع سرعت سیال در یک هندسه‌ی مشخص