آزمایشگاه مهندسی شیمی ۲

آزمایشگاه مهندسی شیمی ۲

سرپرست آزمایشگاه: دکتر روئین حلاج
شماره تماس: ۶۴۵۴۳۱۶۸
ایمیل: halladjaut.ac.ir


 ایجاد مهارتهای کار با دستگاه‌های آزمایشگاهی و مهارتهای ارتباطی و کار تیمی  با اندازه گیری پارامترهای تجربی و تجزیه و تحلیل داده های مرتبط با دروس سال دوم در برنامه کارشناسی مهندسی شیمی شامل انتقال حرارت، ترمودینامیک تعادلات فازی و عملیات انتقال جرم ۲) آزمون عملی تئوریهای بیان شده در دروس انتقال حرارت، ترمودینامیک تعادلات فازی و عملیات انتقال جرم
رئوس مطالب:
۱.    هدایت حرارتی به صورت محوری و شعاعی
۲.    جابجایی حرارتی
۳.    تشعشع حرارتی
۴.    مبدلهای حرارتی
۵.    انتقال حرارت در مخازن مجهز به همزن
۶.    اندازه گیری ضریب نفوذ مولکولی در گازها و مایعات
۷.    اندازه گیری دقیق جرم حجمی مایعات و استفاده در آن در تعیین حجم مولی جزئی
۸.    رسم نمودار فازی در سیستم دو جزئی/تقطیر غیرمداوم (تعیین ضریب شکست مخلوطها)
۹.    جذب گاز با مایع
۱۰.    تعیین درجه‌ی یک واکنش شیمیایی از طریق اندازه گیری سرعتهای اولیه
۱۱.    بررسی سینتیکی یک واکنش مدل
۱۲.    محاسبه ثابت سرعت یک واکنش هیدرولیزی مدل