آزمایشگاه شیمی کاربردی

آزمایشگاه شیمی کاربردی

سرپرست آزمایشگاه: دکتر مهرداد مظفریان
شماره تماس: ۶۴۵۴۳۱۹۳
ایمیل: mozaffarianaut.ac.ir


 آشنایی دانشجویان با کار ایمن در آزمایشگاه ۲) آزمون تئوریهای بیان شده در دروس شیمی و سنجش تطابق با مقادیر عملی ۳) ایجاد و توسعه مهارتهای ضروری در کار با تجهیزات آزمایشگاهی، انجام آزمایشها و تجزیه و تحلیل داده های تجربی از طریق اندازه گیری پارامترهای تجربی.
رئوس مطالب:
۱.    آشنایی با کار ایمن در آزمایشگاه
۲.    تعیین نقطه جوش مواد خالص با تقطیر ساده
۳.    تعیین افزایش نقطه جوش، کاهش نقطه انجماد و وزن مولکولی ظاهری
۴.    تقطیر جزء به جزء
۵.    استخراج از جامدات
۶.    خالص سازی مواد به وسیله¬ی تبلور
۷.    واکنش حذفی
۸.    واکنش صابونی شدن
۹.    واکنش استری شدن
۱۰.    واکنش ایزومریزاسیون
۱۱.    وزن سنجی و تیتراسیون رسوبی
۱۲.    تیتراسیون کمپلکس سنجی
۱۳.    تعیین ثابت تفکیک اسیدها به روش هدایت سنجی
۱۴.    رسم نمودارهای دو فازی و سه فازی