آزمایشگاه مهندسی شیمی 3

آزمایشگاه مهندسی شیمی ۳


ایجاد مهارتهای کار با دستگاه‌های آزمایشگاهی و مهارتهای ارتباطی و کار تیمی  با اندازه گیری پارامترهای تجربی و تجزیه و تحلیل داده های مرتبط با دروس سال دوم در برنامه کارشناسی مهندسی شیمی شامل فرآیندهای جداسازی-۱و دینامیک و کنترل فرآیند ۲) آزمون عملی تئوریهای بیان شده در دروس فرآیندهای جداسازی-۱و دینامیک و کنترل فرآیند
رئوس مطالب:
 ۱.    تقطیر پیوسته
۲.    تبخیر
۳.    رسم منحنی رطوبت سنجی
۴.    فیلتراسیون
۵.    خشک کردن
۶.    کنترل دما
۷.    کنترل فشار
۸.    کنترل جریان سیال
۹.    کنترل سطح مایع
۱۰.    رفتار دینامیکی مخازن همزن دار
۱۱.    شبیه ساز